Retningslinjer for magtanvendelsesprocedure i Albertslund Kommune

Magtanvendelse er et indgreb i barnets individuelle frihed og defineres alene som; Fastholden eller føring til andre lokaliteter. Hvis man foretager sig noget, der går ud over ovennævnte, er der tale om nødværge, hvilket vurderes i forhold til straffelovens almene bestemmelser. 

I institutioner, skoler og klubber kan der i det daglige opstå situationer, som nødvendiggør, at personalet må gribe til fysisk magtanvendelse i en eller anden grad, for at afværge eller modvirke en situation, hvor barnet er til fare for sig selv eller andre.


 

Formål med magtanvendelsesproceduren er følgende:


 

Kommunale retningslinjer for magtanvendelse

Udgangspunktet er, at magtanvendelse aldrig kan erstatte omsorg og pædagogisk bistand og aldrig kan anvendes som disciplineringsmiddel, og at alle former for magtanvendelse så vidt muligt skal undgås. 

Det forudsættes at skolen/institutionen/klubben løbende drøfter det forebyggende pædagogiske arbejde, og i hverdagen søger at løse opståede konflikter ved hjælp af pædagogiske midler og metoder, og ved barnets/den unges frivillige medvirken.

Det kan dog være nødvendigt med magtanvendelse i situationer, hvor manglende indgriben fra personalets side vil medføre endnu større skade end selve magtanvendelsen, f.eks. når:

 

 

Når disse situationer opstår, er det et krav, at magtanvendelsen: 

Det vil altid bero på en konkret individuel vurdering, hvornår man skal gribe ind (fysisk). En vurdering af situationen må også indbefatte hensynet til personalets egen sikkerhed. Indgriben kan f.eks. også være at ringe/råbe efter hjælp o.l., og dermed undgå en fysisk kontakt.


 

Principper for magtanvendelse på Herstedvester Skole

Udgangspunktet er at al magtanvendelse så vidt muligt skal undgås og hvis den udøves, udøves den efter følgende principper:


 

Procedure i forbindelse med magtanvendelse på Herstedvester Skole

Al magtanvendelse skal indberettes. Ved udøvelse af en magtanvendelse underrettes forældrene, så hurtigt som muligt og det er medarbejderens pligt at beskrive årsag og forløb af magtanvendelse i et standardiseret indberetningsskema, som ligger på skolens intranet. Beskrivelsen afleveres til lederen som vurderer og godkender den. Lederen arkiverer indberetningen i elevmappen og i en mappe i sekretariatet. Det tilstræbes så vidt muligt, at medarbejderen får en hurtig tilbagemelding fra den nærmeste leder på indberetningen.

Hele personalet får over en periode på to år et konflikthåndteringskursus.

Beskrivelse af hvordan der tages hånd om det personale, der har været involveret i magtanvendelse – se vores Herstedvester Skoles ambulance plan

 

Proceduren ser ud som følgende:

 

Indberetning ved enkeltstående episoder:

Ved enkeltstående episoder indberettes indgrebet på magtanvendelsesskema – Enkelt episode. Det udfyldte skema afleveres til ledelsen – som opbevarer det i et særligt chartek.


 

Indberetning ved gentagne episoder - velfærd/værdighed:

Skemaet afleveres til ledelsen – som opbevarer det i mappen i sekretariatet.

Gentagne episoder skal evalueres ved 3. måned.


 

Indberetning til forvaltningen

En gang om året skal den lokale ledelse indberette samtlige hændelser til Børne- og Ungeforvaltningen på et særligt skema. Indberetningsskemaerne til forvaltningen skal ikke indeholde navne på børn eller personale men registrere antallet af magtanvendelser og indeholde en kort stikordsagtig beskrivelse af situationen. Skemaerne sendes til skolechefen.

 

Indberetningen tages op i den årlige tilsynssamtale. Det vil også være muligt at forvaltningen, på baggrund af indberetningsskemaet, kontakter den lokale ledelse med henblik på opfølgende samtaler eller eventuel anvisninger.

 

Kommunalbestyrelsen vil en gang om året modtage et notat til orientering om magtanvendelser i dagtilbud, skoler og klubber i Albertslund Kommune.


 

Lovgrundlag og retningslinjer:

Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen

Bupl´s notat 08/9242-1 om rammer for magtanvendelse/fysisk magt i dag- og specialinstitutioner.


                                                                                      Fastsat i MED:  7. september 2011

TILBAGE